OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prodávající 
Prodávajícím je provozovatel internetového obchodního www.haldatex.cz společnost Haldatex  s.r.o. se sídlem a kontaktní adresou:

Sídlo.:

Haldatex s.r.o
Slavíkova 76, 268 01 Hořovice

Kontaktní adresa.:                                                                                                                                                                                             

Dubenec 82, 261 01 Příbram 1

Společnost je plátcem DPH, DIČ CZ04625480, IČO 04625480                                                  Číslo bankovního účtu 2100918416/2010, Fio banka Příbram

Osoba zodpovědná za provoz: Martin Florián e-mail: prodej@haldatex.cz

Kupující 
Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a/nebo DIČ a/nebo firmu organizace.   

Cena zboží
Cena zboží v internetovém katalogu je včetně DPH a je vždy aktuální a platná v momentě uskutečnění objednávky. Doba platnosti ceny a nabídek je 24 hod. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. V případě, že dojde ke snížení ceny zboží objednaného Kupujícím, má Kupující právo na snížení ceny zboží v již přijaté a nevyřízené objednávce a to na základě telefonické nebo emailové žádosti Kupujícího.  
Prostředky komunikace
Pro účely vzájemné komunikace Kupujícího a Prodávajícího slouží zejména telefon, fax, email. Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující nebo Prodávající dle charakteru použitého komunikačního prostředku, platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku. Hovorné od dodavatele ke kupujícímu a naopak se neúčtuje.

Objednávky zboží
Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího pouze prostřednictvím internetového obchodu jen pokud je starší 18 let. K objednání si zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena, vybrán způsob platby za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem  emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží. V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém obchodu.
Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce). Kupující může objednávku upravit či stornovat  jen po předchozí dohodě dodavatele a kupujícího, a to za podmínek, které si vzájemně sjednají. • Postup dodavatele v případě, kdy není schopen dodat zboží (např. z důvodu stažení z výroby aj.) je neprodleně informovat jej – nejpozději do 48h. o této okolnosti – nabídnout mu jinou alternativu a okamžité zaslání platby zpět na účet objednatele pokud byla provedena.
• Prodávající má právo objednávku nerealizovat a to i po potvrzení z důvodů: 
• Bez udání důvodu,
• Zboží již není možné Kupujícímu prodat z důvodu ujištěné závady materiálu, zašpinění atd.

Dodací lhůty 
Závazná lhůta je do 10 –ti pracovních dnů , obvyklá dodací lhůta je do 5-ti  pracovních dnů od potvrzení objednávky dodavatelem..( v 90% realizujeme dodávky do 48 hod.) .Předběžnou dodací lhůtu,  se Kupující dozví od Prodávajícího v momentu potvrzení objednávky.

Dodání zboží 
Dodání zboží je uskutečněno jen prostřednictvím České Pošty. 
Aktuální možnosti dodání zboží včetně cen jsou nabídnuty v objednávkovém formuláři prodávajícího.                                                                                                     Zboží mimo území ČR nedodáváme.

Převzetí zboží a reklamace: 
- Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody. - Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit do 3 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě.
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a zboží balené do igelitové fólie.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.

Platební podmínky 

Pohodlná platba přes Go Pay platební bránu, po potvrzení platby ze strany Go Pay zboží odesíláme.                                                                                          Samozřejmostí je úhrada dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad..

Odstoupení od smlouvy 
V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. (§ 53, odst. 7), má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt). Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží prostřednictvím některého z přepravců. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:* Zboží musí být nepoškozené, bez známek dalšího užívání či opotřebení, včetně originální visačky pevně připevněné originálním splintem k danému zboží, pokud bude zboží vráceno s oddělenou visačkou, takové zboží je považováno za používané a vrácení nebude akceptováno. Vrácené zboží v požadovaném stavu doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. (Doporučeně neznamená na dobírku!)V případě vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy na základě výše uvedeného zákona nesmí být zboží Prodávajícímu zasláno dobírkou. V případě zaslání zboží dobírkou, případně při nesplnění podmínek pro vrácení zboží při odstoupení od smlouvy, tak jak je popsáno výše, si Prodávající vyhrazuje právo neakceptovat odstoupení od smlouvy a zboží vrátit na adresu Kupujícího na jeho náklady, které budou prodávajícím vráceny. Způsob stornování objednávky: objednatel může stornovat objednávku v den jejího uskutečnění a to mailem, popř. telefonicky.

 

Vrácení peněz:

Pokud došlo z důvodu zkoušení nebo nošení ke zhoršení kvality zboží a byla oddělena originální visačka se splintem, nebude vrácení peněz akceptováno.
Peníze za zboží vč. poštovného budou vráceny prostřednictvím bankovního převodu, proto je v žádosti pro odstoupení od smlouvy nutné vždy uvést číslo bankovního účtu, na který si přejete prostředky vrátit. Žádost o odstoupení od smlouvy  s číslem bankovního účtu musí být zaslána Prodávajícímu vždy písemnou formou, musí obsahovat číslo objednávky a kontaktní údaje o Kupujícím. Prodávající se zavazuje zaslat částku zpět neprodleně – tzn. nejpozději druhý den po obdržení žádosti o odstoupení od smlouvy, která má všechny uvedené náležitosti.

Reklamační řád a záruka na zboží
Reklamace zboží jsou řešeny v souladu s platným právním řádem. Na nové  zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu společnosti Haldatex s.r.o. se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.  Na zboží použité, tzn. především textil a oděvy se záruka nevztahuje. U nového zboží se záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční lhůta je kupujícímu oznámena v obchodních podmínkách dodavatele. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Kupující je povinen zboží neprodleně prohlédnout po jeho obdržení bez zbytečného odkladu a případné zjištěné vady oznámit prodávajícímu buď e-mailem na adresu prodej@haldatex.cz  nebo písemně na adresu Prodávajícího.

Záruka se nevztahuje na: 

a)použitý textil (second hand)
b) vady vzniklé běžným používáním
c) nesprávným použitím výrobku
d) nesprávným skladováním
e) pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).
Řešení reklamací:
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup při reklamaci: 
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík na vlastní náklady (** ne na dobírku) na naši adresu 
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, popis závady a její četnost, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě 
5) kupující v případě oprávněné reklamace má právo požadovat po dodavateli náklady spojené s dopravou.
6) kupující je povinen reklamované zboží dodat na vlastní riziko v úplném stavu, čisté a nepoškozené nad rámec vlastní reklamace.

V případě zaslání reklamovaného zboží dobírkou si prodávající vyhrazuje právo takovéto zboží nepřevzít a odeslat zpět na adresu Kupujícího na jeho náklady.
Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonem stanovené lhůtě 30 dní od obdržení reklamace a reklamovaného zboží. O způsobu vyřízení reklamace je Prodávající povinen informovat Kupujícího neprodleně e-mailem na adresu uvedenou v objednávce zboží, nebo na poštovní adresu Kupujícího. V případě, že Kupující požaduje odeslání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci. Reklamační protokol bude kupujícímu dodán písemně či elektronicky na jeho adresu neprodleně.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1.    Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu prodej@haldatex.cz

2.    Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3.    Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

4.    U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

5.    Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6.    Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7.    Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu: adr@mpo.cz.

8.    V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9.    Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Ochrana osobních dat 
• Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony ČR zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
• Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně mimo smluvní přepravce, kterým jsou předány informace jen v rozsahu nutném k bezproblémovému doručení zásilek a případně finanční instituce poskytující splátkový prodej, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi. 
• Údaje o nákupech a chování zákazníků budou využity pouze pro zákonné potřeby provozovatele serveru.
• Všechna data jsou zabezpečena proti zneužití a jsou umístěny na serverech společnosti, které nejsou zároveň využívány žádným jiným subjektem. Na přání zákazníka provozovatel vymaže poskytnuté údaje z objednávky a uchová pouze údaje pro potřeby účetnictví, tj. dle zákona č. 563/1991 Sb.
• Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení Kupujícího do uživatelské sekce nebo na základě telefonického nebo emailového vyžádání Kupujícího u Prodávajícího. Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.

Závěrečná ustanovení
• Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem, přičemž jsou pro dodavatele a objednatele závazné ustanovení v době uskutečnění objednávky. Dodavatel má povinnost je spotřebiteli zpřístupnit.
• Kupující může uplatnit dle občanského zákoníku § 616 rozpor s kupní smlouvou a dle zákona na ochranu spotřebitele § 13.
• Veškeré ustanovení obchodních podmínek a reklamační řád nejsou v rozporu se zákony ČR a řídí se jimi. 
• Copyright: Tento server je jak v části, tak v celku autorským dílem společnosti Haldatex s.r.o. Výhradní práva na veškeré materiály jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu (texty, obrázky, popis nákupu, parametry, obchodní podmínky ani další části serveru), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu provozovatele. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Odpovědnost za informace
• Provozovatel se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby.
• Provozovatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění.
• Provozovatel nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaným prostřednictvím provozovaného serveru.
• Provozovatel nenese v žádném případě následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem.